Czyste Powietrze

O programie

Program Czyste Powietrze to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu:

 • poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • uniknięcia emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program obejmuje dwa podstawowe sposoby realizacji tego celu:

 • Wymiana starych pieców i kotłów domowych na paliwo stałe.
 • Termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

Program w liczbach

Całkowita pula programu to 103 miliardy złotych.
Kwota dofinansowania w formie dotacji to 63,3 miliarda złotych, a w formie pożyczek 39,7 miliarda złotych.
Kwoty dofinansowania w formie mogą sięgać do 90 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wysokość dopłat jest zależna od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym oraz możliwości skorzystania z ulgi podatkowej.
Według wstępnych szacunków programem termomodernizacji ma zostać objętych ponad 3 miliony domów jednorodzinnych.

Dla kogo?

Program adresowany jest do:

 • osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Dofinansowanie

Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w następujących formach:

 • Dotacji
 • Pożyczki
 • Dotacji i pożyczki

Wysokość dofinansowania

 

Tabela dotyczy wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z usługi termomodernizacyjnej, w szczególności wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych. Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki.

 

Tabela dotyczy wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Co obejmuje dofinansowanie?

W ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na sześć rodzajów inwestycji:

 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu CZP
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła

Warunki dla wszystkich budynków

 • Wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.
 • Warunkiem montażu kotła na paliwo stałe, jest brak możliwości lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Warunki dla nowych budynków:

 • W budynku nowo budowanym finansowany jest jedynie zakup i montaż źródła ciepła wraz z przyłączami, wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła oraz mikroinstalacja fotowoltaiczna i kolektory słoneczne.
 • Zakup nowego źródła ciepła jest możliwy jedynie w przypadku, gdy przegrody spełniają/ będą spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r. (udokumentowane np. wpisem do dziennika budowy)
 • Montaż indywidualnego źródła ciepła jest możliwy, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.
 • Warunkiem montażu kotła na węgiel, a od 1.07.2019 r. wszystkich kotłów na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.
Czy Twój dom kwalifikuje się do dotacji Czyste Powietrze?
Sprawdź tutaj!