Przeglądy stanu technicznego

Instalacje sanitarne Krzysztof Pulit w Muszynie

Obowiązkowe przeglądy stanu technicznego

  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych

„Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych, obok kominiarzy, którzy kontrolują przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne, wykazując się przy tym kwalifikacjami mistrza w zawodzie kominiarskim, mogą więc również wykonywać osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Natomiast wyłącznie osoby z uprawnieniami budowlanymi mogą kontrolować kominy przemysłowe, kominy wolno stojące oraz kominy lub przewody kominowe, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych”.

„Przez uprawnienia budowlane odpowiednie do dokonywania kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych, rozumie się uprawnienia, które upoważniają ich posiadacza do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, w zależności od zakresu posiadanych uprawnień. Osoby posiadające stosowne uprawnienia w ograniczonym zakresie, mogą przeprowadzać kontrole stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych tylko w obiektach wchodzących w zakres tych uprawnień”

interpretacja GUNB

WNIOSEK: Mistrz kominiarski nie posiadający uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności nie może kontrolować kominów podłączonych do kotłów kondensacyjnych !!!

Skontaktuj się z nami! Kliknij tutaj